Alla inlägg av Sara Richert

Självklart ska barnen ha ordentliga skolbibliotek!

Jag får dubbla känslor för artikeln i dagens Nerikes Allehanda  (http://na.se/nyheter/nyheter/1.2863295–naskola-bibliotek-gloms-ofta-bort) med den kritiska rösten om skolbiblioteken. Trist att få bekräftat det jag själv upplevt, att det inte är alla barn i Örebro som får regelbunden tillgång till de viktiga skolbiblioteken. Men samtidigt glad att media lyfter fram! Att barnen regelbundet besöker skolbiblioteket är mycket mer än en trevlig utflykt eller ett uppehållsrum på skolan.

Skolbiblioteken är så viktiga för barnen för att skapa sig sin egen kunskap, att utveckla sitt eget kritiska tänkande. Det räcker inte med en bokhylla i ett hörn av skolan. Barnen behöver lotsas in av bibliotekarier med kompetens, lära sig söka kunskap själv, utveckla sin källkritik, att få utveckla sin läslust. Det är särskilt viktigt idag, när många föräldrar aldrig läser högt för sina barn hemma, och barnen istället tillbringar många timmar vid skärmar av olika former.

Alla barn i Örebro måste få regelbunden tillgång till ett skolbibliotek med utbildad personal! Helst ett skolbibliotek i varje skola, men i små skolor kan det fungera att gå till en närliggande skola. Och då pratar vi inte om en gång om året. Om det inte blir av för att det upplevs som krångligt att få in i skolvardagen, då är det för långt till biblioteket eller så är skolans resurser för dåliga!

I Miljöpartiets budget 2015 för Örebro skrev vi bland annat så här om skolbibliotek:

”Skolbiblioteken är inte bara viktiga institutioner för att sprida kultur utan fyller även en viktig funktion för att stimulera och bidra till ökad läsning bland barn. Det finns idag en stor utmaning rörande barns läsförståelse där särskilt pojkar halkar efter. Läsförståelse är en grundsten i ett kunskapssamhälle och är en avgörande faktor för hög livskvalitet, därför satsar vi särskilt på barns läsning med fokus på pojkar som ett samarbete mellan kulturnämnden och skolan.”

Och så här:

  • ”Alla barn ska regelbundet besöka ett skolbibliotek med utbildad skolbibliotekarie, och kommunen har en “skolbiblioteksbuss” som besöker skolor som saknar eget skolbibliotek i närheten.

  • Barns – och särskilt pojkars – läsförståelse ska främjas genom inrättandet av en ”resande bibliotekarie” som stöttar pedagoger och föräldrar via bland annat barnavårdscentraler, förskolor och skolor.”

 Vackra ord – eller hur? Men det viktiga var att vi också, i vår budget, hade avsatt resurser där det behövdes. I vår budget för 2015 fanns avsatt 1,5 miljoner kronor för barns läsning och särskilt på pojkars läsning.

Jag vet att Miljöpartiet och Socialdemokraterna i sin överenskommelse på riksnivå också skrivit in betydelsen av skolbibliotek och hoppas att mycket arbete från det hållet också kan göras i frågan.

Med gemensamma krafter kan vi hjälpas åt att få fler barn, och särskilt pojkar, att hitta läsningen i och med att det är en essentiell del i utvecklas, lära sig, utveckla kritisk tänkande och inte minst njuta av en rik inre och yttre värld.

/Sara Richert, kommunalråd
Miljöpartiet de gröna

 

PS.  Det är också för att vi värnar frågor som skolbibliotek, särskilda satsningar på pojkars läsning, tillgängliggörande av konsthallen för skolbarnen osv som gör att vi är oroliga för hur en satsning på ett helt nybyggt kulturkvarter skulle påverka kommunens kulturbudget. Det finns alltid en risk att dyra investeringar i storslagna byggnader utarmar kulturbudgeten när notan blir långt större än uppskattat. Men den frågan förtjänar ett alldeles eget inlägg på bloggen…

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vem var det som talade i kommunfullmäktige idag?

Kommunfullmäktige är en hyfsat jämställd församling räknat i antal. Men hur fördelas egentligen ordet mellan män och kvinnor? Jag är övertygad om att vi är många som ställt oss den frågan. Jag har börjat mäta talartiden på en del möten jag deltar i eftersom jag är övertygad om att vi behöver fakta, svart på vitt. Det är alldeles för många människor som har åsikter i frågan om jämställdhet, utan att ta till sig den fakta som finns, inte minst i SCB:s utmärkta faktasamling ”På tal om kvinnor och män”.

Eftersom jag går på möten varenda dag har jag börjat använda den kunskapen som mätning av talartid. Häromveckan var jag inbjuden som gäst i podcasten ”Vi borde prata mer om” och där pratade vi om just detta. Och för första gången visade sig då att den podcasten fick längre talartid för de kvinnor som var med i samtalet. Vi två kvinnor pratade alltså mer och längre än de två män som var med. Vi upplevde alla i samtalet att det var intressant. Att medvetenheten om det gjorde att männen i samtalet faktiskt höll tyst och lyssnade mer.

Jag använder mig av appen GenderTimer som enkelt loggar tid, antal repliker och antal talare. Eller enkelt, det kräver en del uppmärksamhet från den som använder appen och därför kunde jag inte göra det själv idag, men med stor hjälp av Alma som gjort PRAO hos oss på Miljöpartiets rådhuskansli och viss hjälp av våra politiska sekreterare Fredrik och Kuukamariia fick jag fram följande siffror från dagens fullmäktigemöte.

Vi räknade inlägg och repliker från ledamöter. Inte från presidiet.

Sammanlagt gjordes 175 inlägg och repliker.

103 av inläggen (58 procent) gjordes av män
72 av inläggen (42 procent) gjordes av kvinnor

Den sammanlagda talartiden uppgick till 261 minuter och 15 sekunder

Män talade 165 minuter och 7 sekunder (63 procent)
Kvinnor talade 96 min och 8 sekunder (37 procent)

Kvinnorna pratade alltså generellt kortare tid än männen. Det går förstås inte att göra någon djupare analys av bara de här siffrorna. För det krävs ett systematiskt arbete. Därför tycker jag att vi borde införa kvantifiering av talartid som en del av protokollet i kommunfullmäktige. Tekniken finns, är enkel att hantera och jag kommer att kontakta Agneta Blom som är ordförande i kommunfullmäktige för att diskutera förutsättningarna för att använda GenderTimers statistik i protokollet. Varför är det viktigt? Jo, för att om det i varje protokoll framgår hur många män respektive kvinnor som närvarade och hur andelen av inlägg och talartid fördelas mellan kvinnor och män så får vi viktig kunskap om beslutsfattandet i Örebro kommuns högst beslutande organ, kommunfullmäktige. Det kommer utveckla våra möten och ytterst demokratin.

För vi vill väl alla att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att höras i kommunfullmäktige?

/Sara Richert, kommunalråd
Miljöpartiet de gröna, Örebro kommun

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Fördjupningen av översiktsplanen för järnvägsområdet är bra, men kan bli bättre.

På kommunfullmäktiges sammanträde i mars ska vi fatta beslut om en fördjupad översiktsplan för området mellan Svampen och Gustavsvik.

Vi i Miljöpartiet ställer oss positiva till Örebro kommuns fördjupade översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik och hoppas att Örebro kan utvecklas i enlighet med riktlinjer. Det är bra att staden knyts samman klokare (järnvägen går idag som en barriär genom staden) och att vi använder marken mycket mer effektivt. En växande befolkning har krav som Örebro behöver kunna möta. Men det finns några saker i den fördjupade översiktsplanen som vi tycker kan bli bättre, därför lämnade Miljöpartiet tillsammans med Vänsterpartiet in ett särskilt yttrande i ärendet när vi behandlade det i kommunstyrelsen idag.  (Ett särskilt yttrande består av en komplettering till beslut av en eller flera ledamöter).

Jag vill lyfta några saker från yttrandet. Som gatuöppningar. Miljöpartiet vill att Örebro ska vara en stad för människor, inte för bilar. Vi vill utveckla Örebro till en stad och kommun som är fri från buller och utsläpp och säker för barn och cyklister. Det ska vara snabbt och enkelt att ta sig fram till fots, med cykel och med kollektivtrafik i sammanhängande stråk. Att öppna upp trafikflöden kan vara bra för att underlätta för gående och cyklister, men gatuöppningar för biltrafik skapar mer trafik, utsläpp och otrygghet. Därför anser vi att gatuöppningar  i princip inte bör göras för biltrafik.

Jag har också synpunkter på hastighetsbegränsningarna som föreslås för de nya ”stadsgatorna” i planen.  Hastighetsbegränsningen för biltrafik i området för den fördjupade översiktsplanen bör sänkas till 30 km/h i hela centrala Örebro (precis som i stadens bostadsområden) för att skapa en bättre miljö för boende, arbete, handel och fritid. I den fördjupade översiktsplanen nämns olika intervall för hastighetsbegränsning mellan 30 och 60 km/h. Vi är övertygade om att centrala Örebro blir ännu bättre med en generell hastighetsbegränsning på 30 km/h. Då kan vi lättare omvandla flerfiliga vägar till stadsgator där ett mer jämlikt förhållande råder mellan människor på cykel, till fots, i buss eller i bil. Bilar som kör i 50-60 km/h är mycket farliga för fotgängare, risken för att dö vid en påkörning minskar kraftigt om farten istället är 30 km/h.

Den fördjupade översiktsplanen är bra. Kommunens tjänstemän har tagit fram gediget beslutsunderlag och det känns som dialogen kring planen varit ambitiös. Med vårt särskilda yttrande vill vi tala om detta, men också bidra med idéer som vi tycker gör planen bättre. För det förtjänar staden och vi som bor i den, liksom alla de som kommer bo i den i framtiden.

/Sara Richert, kommunalråd
Miljöpartiet de gröna, Örebro kommun

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Divestering är bra – men det krävs mer för verkligt hållbara placeringar

image

13:e februari och Divestment Day! Att ”divestera” innebär att ett företag eller en organisation gör sig av med samtliga aktier som man tidigare ägt – direkt eller genom fonder – i företag vars verksamhet är olja, kol, gas eller oljesand.

Det finns flera skäl att divestera. Ett är främst rationellt: Om vi överhuvudtaget ska kunna begränsa den globala uppvärmningen kommer vi inte kunna förbränna alla fossila resurser som ligger kvar i marken. Ändå räknar företagen i fossilbranschen dessa resurser som framtida tillgångar, och deras aktier är värderade utifrån det. Det är vad man kan kalla en ”fossilbubbla”, där aktierna egentligen inte är värda mer än en bråkdel av det de är köpta för. Den dagen vi får lagar eller överenskommelser på plats som förbjuder utvinningen av dessa resurser, då är våra placeringar inte längre värda något. Ett annat skäl är mer moraliskt: Vi vill helt enkelt inte att våra skattepengar ska användas för att stärka och utveckla företag vars verksamhet förstör miljön för framtida generationer.

Och Örebro kommun har redan divesterat! Ja, beslutet är fattat i alla fall, vi har fortfarande kvar fossilinnehav som ännu inte sålts. Det var ett klokt beslut som kommunfullmäktige fattade i maj förra året, och jag hoppas verkligen att andra aktörer följer efter i detta. Tänker Örebro Universitet, Region Örebro län och andra kommuner i landet också divestera snart? Jag är i alla fall stolt över att bo i en kommun som har tagit det här viktiga steget!

Så, ska vi vara nöjda med det? Jag tycker inte det.

I kommunens finanspolicy står det att ”genom hållbara och ansvarsfulla placeringar av kommunens kapital kan företag i Sverige och i världen medverka till att Örebro kommun ökar måluppfyllelserna inom vårt miljöprogram – klimat, biologisk mångfald, vatten, giftfri miljö, socialt ansvar…”
Det betyder att det krävs ganska mycket mer än de krav vi ställer idag på placeringarna.

Vi har ju många fler framtida utmaningar än klimatförändringarna. Nästan alla världshav är utfiskade, den biologiska mångfalden minskar snabbt, tropiska skogar avverkas för oljepalmsodlingar, färskvattenbristen ökar, kvinnor och barn utsätts för fruktansvärda övergrepp i spåren av konfliktmineralerna… Bakom allt detta finns det individer och företag som utan hänsyn till människor och miljö bara är intresserade av att maximera sina vinster.

Kommunens innehav är verkligt hållbara först den dag pengarna endast placeras i företag vars verksamhet på riktigt bidrar till en hållbar utveckling. Vilka företag kan det handla om? Sannolikt företag inom t ex förnybar energi, vattenrening, materialåtervinning, tjänsteutveckling, hållbart byggande, socialt företagande, hållbar livsmedelsproduktion… Miljöpartiet vill att kommunen ska börja planera för hur våra placeringar på sikt kan göras hållbara ur ett bredare perspektiv.

Att divestera var ett första viktigt steg, men nu är det dags att ta Örebro vidare mot en verkligt hållbar kommun!

/Sara Richert, kommunalråd
Miljöpartiet de gröna

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Språkvänner kan få människor och Örebro att växa

Människor som möts, pratar med varandra och delar vardag har lättare att göra bra saker tillsammans. För att vi ska kunna mötas och samtala behöver vi få en möjlighet att dela språk och uttryck. En hållbar utveckling av Örebro förutsätter att vi som bor i kommunen delar ett sammanhang och en känsla av tillhörighet. Därför föreslår nu Miljöpartiet de gröna att Örebro kommun gör en insats för att inrätta konceptet Språkvänner, och har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om detta. Konceptet finns redan i 45 svenska kommuner och det skulle säkert fungera bra även hos oss i Örebro. Nyhetsinslaget här ovan handlar om Eskilstuna, som har ett samordnande ansvar för språkvänner. Vi kan lära mycket av det som gjorts av andra för att snabbt komma igång i Örebro.

Tanken med konceptet är att kommunen tar ansvar för att förmedla kontakt mellan människor som talar bra svenska och människor som nyligen kommit till Sverige och Örebro. Dessa människor möts sedan frivilligt och utan ersättning. Genom Språkvänner hjälper vi varandra att lära känna vår kommun och människorna i den bättre. Nyanlända människor får kontakter som bidrar till att de snabbare kan lära sig svenska. Alla får nya relationer och intryck som kan bygga broar och förebygga fördomar.

Du som är språkvän ställer upp ideellt och din insats underlättar den första tiden i Örebro och Sverige för någon som nyligen kommit hit. Kommunens roll blir att matcha nyanlända med språkvänner. Denna matchning kan göras på olika sätt baserat på erfarenheter, intressen, ålder, familjesituation eller andra individuella önskemål. Vi tror att Örebro kommuns servicecenter skulle kunna vara en bra funktion att utveckla konceptet.

Men vad ska Språkvännen och den nyanlända göra då? Det tror jag varken jag eller någon annan politiker ska bestämma. Jag tror människor är ganska bra på att umgås. För det är ju helt enkelt det som mötet handlar om. Människor som bekantar sig med varandra, samtalar och har trevligt tillsammans. Fika, promenera, häng i lekparken med barnen, laga mat, gå på studecirklar, lyssna på musik, titta på konst, besök ett idrottsevenemang, träna tillsamma eller vad nu de som möts väljer att göra tillsammans.

Jag upplever att det finns ett stort intresse hos många örebroare att lära känna de som kommer hit från andra delar av världen. Det får både människor och vårt Örebro att växa. Det får oss att hålla ihop. Jag ser fram emot att få ett positivt svar på min motion när den behandlas av kommunledningen i Örebro kommun.

/Sara Richert, kommunalråd

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather