Naturskolan förbättrar lärandet

Naturskolan

Naturskolan är en verksamhet som åstadkommer otroligt mycket med små resurser. Med bara drygt två heltidstjänster lyckas de ta emot skolklasser, jobba särskilt för elever med särskilda behov samt med fortbildning av pedagoger. De måste dock säga nej till fler än hälften av de barn och klasser som vill komma på besök eftersom de inte hinner ta emot så många. Mörkertalet är dessutom stort då många pedagoger helt enkelt ger upp att skicka in intresseanmälan då naturskolan snabbt blir fullbokad för hela terminen. Verksamheten gör bedömningen att de endast lyckas ta emot en sjättedel av de klasser som skulle vilja komma. Samtidigt har verksamhetens budget inte ökats för att möjliggöra en utveckling.

Det som slår mig under dagens studiebesök är hur viktig både Naturskolan och Komtek är för det pedagogiska utvecklingsarbete som pågår i kommunen. Inom politiken pratar vi gärna om kvadratmeterytor men sällan om det viktiga skolutvecklingsarbete som pågår. Jag ser dessa verksamheter som centrala för att utveckla pedagogiken i våra skolor. För några år sedan fick kommunen pengar via europeiska socialfonden som satsades på fortbildning inom förskolan vilket Komtek och Naturskolan ansvarade för. Så verksamheten har redan visat att den klarar uppdrag att på stor skala jobba med viktig skolutvecklingsarbete.

Under besöket fick vi höra om anläggandet av ett utomhusklassrum vid Adolfsbergs särskola som gjort mycket för att lyfta pedagogiken, tillsammans med handledning från naturskolans pedagoger. Det är ett gott och viktigt exempel som kan tillämpas på andra skolor. Jag skulle vilja se att vi utvecklar både utomhusmiljön på förskolor och skolor, med särskilt etablerande av utomhusklassrum. Och att detta sedan följs upp med fortbildning hos lärarna som får stöd i eget arbete med utomhuspedagogik. Om det är något som Naturskolan och Komtek har visat så är det att de kan åstadkomma mycket med lite pengar. Men för att möjliggöra detta arbete så behövs trots allt en satsning från politiken. Det finns ju gränser för hur mycket personalen kan trolla med knäna.

På sikt skulle vi i Miljöpartiet vilja se ett projekt med två pedagoger som jobbar särskilt med fortbildning och handledning av andra pedagoger som vill jobba med utomhuspedagogik på sin hemskola. Samt ytterligare två tjänster som jobbar med att utveckla skolgårdarna och de fysiska möjligheterna att jobba med utomhuspedagogik. Ett sånt här centralt skolutvecklingsarbete skulle med all säkerhet bära med sig många positiva effekter.

Egentligen är det sorgligt att Naturskolan alls ska behövas. Alla barn har rätt till en bra relation med naturen. Men i dagens Örebro är tillgången till (och erfarenheten av) naturen olika. Så Naturskolan har en viktig roll att utjämna skillnader och bygga en bas som den övriga pedagogiken i skolan kan ta avstamp från. Detsamma gäller Komteks verksamhet med att jobba med barns relation och förståelse för teknik och uppfinningar.

Vi har redan börjat skriva på en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att det ska satsas mer på Naturskolan och grönare skolgårdar. I skoldebatten i Örebro idag finns inga förslag som skulle förbättra lärandet mer än en sådan satsning. Efter dagens studiebesök känner jag mig ännu mer övertygad om det.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather