Ompröva beslutet om Kattungens förskola

Kattungen

Hur förvaltningen hanterat ärendet med Kattungens förskola har visat på stora brister. Dels i perspektiven som ligger till grund för Örebro kommuns minoritetspolitik och utropandet till Europas teckenspråkiga huvudstad. Det är problematiskt att tjänstemän fattar beslut i frågor som i högsta grad är politiska. Rent av kan detta vara ett brott mot nämndens delegationsordning eftersom förvaltningen endast får ta beslut om mindre omorganisationer men inte lägga ned förskolor eller ta andra stora beslut. Klart är att hanteringen skadar Örebro kommun och även förtroendet för oss politiker.

Kattungens förskola är en teckenspråkig förskola med ca 30 barn i 3 avdelningar som har sina lokaler vid Birgittaskolan. Det finns goda skäl att leta nya lokaler till verksamheten då det finns brister i tillgängligheten, problem med den hörseltekniska utrustningen och för att skapa bättre förutsättningar för pedagogik. Det kontroversiella i beslutet som förvaltningen fattat är att den lilla verksamheten på 30 barn (med ännu färre döva barn) ska slås samman med ytterligare 40 hörande barn och skapa en enhet på 5 avdelningar och 70 barn. När teckenspråksanvändare är i en minoritet och döva i en extrem sådan kommer det vara svårt att bygga verksamheten utifrån dessa gruppers behov. Den springande frågan är om kommunen kan garantera en god teckenspråksmiljö och skapa förutsättningar för att barn ska få en stark dövidentitet.

Förvaltningen har enligt delegationsordningen rätt att fatta beslut om omorganisationer men inte om nedläggningar av förskolor. Förvaltningen hävdar bestämt detta är en ”omorganisation” men det är uppenbart att det är ett beslut med vittgående konsekvenser som bör utså en politisk prövning. Beslutet innebär en förändring i förskolans inriktning och innebär att lokaler lämnas. Om detta inte är en fråga för nämnden är frågan vilka frågor som nämnden egentligen ska behandla? För mig är detta ett uppenbart ärende som nämnden ska hantera inte förvaltningen. Om det råder tveksamheter hos andra här skulle jag vilja att de tar på sig uppdraget att beskriva för mig vad en nedläggning enligt delegationsordningen då är? Jag hoppas förskolenämnden (kanske även andra skolnämnder) under hösten gör en genomlysning av sin delegationsordning så att inga otydligheter likt detta kan uppstå igen.

Om nämnden återkallar delegationen och lyfter frågan för en omprövning i nämnden så får vi välbehövt nya tag i frågan. Idag saknas ordentliga beslutsunderlag och konsekvensanalyser. Genom att nämnden prövar frågan behövs ett gediget beslutsunderlag med ordentliga konsekvensanalyser som dessutom är offentliga handlingar. Processen hittills har kantats av brist på insyn och dialog, det har funnits en brist på fakta och informationen har varit spretig. Detta bör inte vara ett signum för Örebro kommun i hanteringen av viktiga frågor. Utan vi behöver transparenta beslutsprocesser där politiker fattar beslut i känsliga frågor och sedan kan stå till svars för detta.

Utifrån hur ärendet hanterats idag så ställs vi politiker mot väggen för beslut som fattats på förvaltningsbeslut. När vi försöker gå till botten och läsa på i ärendet saknas handlingar, konsekvensanalyser och tillräcklig information. Hanteringen skadar förtroendet för politiken och i slutändan för kommunen. Om vi politiker ska ställas till svars ska vi ha varit med och fattat besluten så att vi är välinformerade och välreflekterade över konsekvenserna så att vi kan svara upp till offentlighetens frågor.

I ett brev från förvaltningen som skickats utan politikens vetskap till föräldrargruppen och intresseorganisationer finns olyckliga formuleringar och perspektiv. Det är utgångspunkter som jag känner är främmande och farliga. Bland annat skriver förvaltningen att dövidentitet inte är en fråga som verksamheten har något ansvar för utan att detta ligger på familjerna. Det är ett uttryck för en problematisk syn på minoritetspolitik, majoritetssamhällets ansvar och institutioners makt. Om vi skulle tänka oss ett liknande resonemang för andra minoritetsgrupper såsom samer eller sverigefinnar blir det uppenbart att det haltar. ”Att stärka den samiska identiteten är inte majoritetssamhällets och institutionernas (skolans/förskolans) ansvar utan det ligger på familjerna själva” eller ”Kommunen har inte ansvar för att stärka den finska språkgruppens identitet, utan det ligger på familjerna själva” får oss att förstå att det blir ett oansvarigt sätt att tänka. Det finns en anledning att sameskolan finns och att kommunen som svensk-finskt förvaltningsområde har en finskspråkig förskoleavdelning i Varberga. Döva är också en minoritetsgrupp som vi har ett ansvar att inte förtrycka. Även välmenande förslag på förändringar kan brista i sitt hänsynstagande till minoritetsgrupper.

Kommunen skulle behöva göra om och göra rätt gällande Kattungen. Förskolenämnden bör ompröva beslutet så det blir en transparent och demokratisk process.

/Niclas Persson, kommunalråd
Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

En reaktion på “Ompröva beslutet om Kattungens förskola”

Kommentarer inaktiverade.